Now E通行證喺759阿信屋有得買啦!

而家去任何一間759阿信屋分店,即可購買指定Now E組合!即買即睇,行到邊睇到邊!

Now E通行證將於服務期完結後自動終止,並不會收取任何額外費用。

購買方法:前往759收銀處顯示以上條碼給收銀員,選擇組合並成功付款後,Now E通行證的啟動編碼會列印於收據底部。登入Now E帳戶,換領啟動編碼後即可啟動Now E通行證,收看Now E提供嘅影視娛樂或體育盛事!

Now E通行證啟動方法:

1. 前往https://bit.ly/NowE_759 ,或按下面「兌換優惠碼」

2. 輸入收據底部的啟動編碼,按「換領」

綜合娛樂組合:睇盡過萬小時電影及電視娛樂

綜合娛樂組合:睇盡過萬小時電影及電視娛樂

收看優質荷里活及亞洲電影、劇集及娛樂綜藝節目

英超西甲、歐聯歐霸:頂級足球賽事

英超西甲、歐聯歐霸:頂級足球賽事

收看賽事直播、精華片段、精選賽事重溫及特備節目。

條款及條件

  1. 請前往www.nowe.com 網頁或通過Now E應用程式按「兌換通行證」換領您的Now E通行證(「Now E通行證」)。您可於「Now E」應用程式、www.nowe.com 網頁或 Now E Android TV 盒收看Now E節目內容。

  2. 以下為各款通行證的有效指定日期:

英超及西甲賽事4K 1個月通行證:2021年6月30日23:59

歐洲聯賽冠軍盃&歐霸盃1日賽事通行證:2021年6月30日23:59

綜合娛樂組合1個月通行證:2021年6月30日23:59

您必須於指定日期或之前啟動Now E通行證,逾期無效。1個月通行證有效期由 Now E通行證啟動日起計30日或至以上指定日期完結(以較早日期為準)。1日通行證有效期由Now E通行證啟動日起計24小時或至以上指定日期完結(以較早日期為準)。

  1. 請注意,您通過Now E通行證收看的所有節目內容只限您於香港地區內使用及只供您的私人住宅觀看,不得作任何公開或商業用途放映或播放。

  2. 每個Now E 通行證只限使用一次。4K播放只適用於指定賽事。電訊盈科媒體有限公司不會就任何Now E通行證失效、遺失、節目延誤或停止負責。

  3. 支援之裝置包括智能手機及平板電腦(iOS 11或以上 / Android 8或以上並支援Google Mobile Services (GMS)或Huawei Mobile Services (HMS) (適用於指定型號手機))、個人電腦(建議瀏覽器: Chrome、Safari及Chromium 版本Edge)、支援Android TV系統的指定型號智能電視或Android TV盒(Android 8.0或以上)及Now E Android TV盒。支援裝置之要求會不時更改。最終支援要求以 Now E 網頁 www.nowe.com 為準。請瀏覽 https://www.nowe.com/sports/4k-sports 了解 4K 內容串流播放的裝置及系統要求。

  4. 您啟動及使用Now E通行證,即代表您已閱讀並同意接受「Now E 條款及條件」、「Now E Android TV 盒使用條款及條件」及「Now E 用戶須知」約束(詳情請分別閱覽 www.nowe.com/tnc/service、https://www.nowe.com/tnc/tvbox 及 www.nowe.com/help/thingstoknow )及與某些Now E內容相關之「使用條件」包括Now E 2020/21英超及西甲賽事使用條件、Now E 歐洲聯賽冠軍盃及歐霸盃賽事使用條件(詳情請分別瀏覽https://www.nowe.com/tnc/plll2021 及 https://www.nowe.com/tnc/ucl-uel) 。

  5. 此Now E通行證不可兌換現金,並不得退還及轉售,如有任何損毀亦不獲補發。

  6. Now E通行證及相關服務由電訊盈科媒體有限公司提供。 就此Now E通行證及相關服務之任何爭議,電訊盈科媒體有限公司將有最終決定權。

  7. 如中英文條款有所差異,有差異之部分一概以英文版本為準。

  8. HBO GO的建議零售價為$68/月。

查詢請電郵至 cs@nowe.com